SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIUS

Rinktinės g. 50, LT-2600 Vilnius
El.p.: rimirimi@email.lt

Socialinės rūpybos skyrius yra Vilniaus rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
· Teikti paramą žmonėms, siekti grąžinti jų gebėjimus pasirūpinti savimi bei įgalinti integruotis visuomenėje;
· Siekti, kad parama būtų teikiama toms gyventojų grupėms, kurioms šios paramos labiausiai reikia, didinti socialinės paramos efektyvumą;
· Užtrikrinti minimalų pragyvenimo lygį laikinai nepritekliuje atsidūrusioms šeimoms;
· Teikti kokybiškas pagalbos namuose paslaugas, padėti žmonėms atgauti fizines ir psichines funkcijas, skatinti socialinių paslaugų gavėjų aktyvumą.

Pagrindinės skyriaus vykdomos funkcijos:

1. SKIRIAMOS IR MOKAMOS ŠIOS PAŠALPOS BEI KOMPENSACIJOS:

· Socialinė pašalpa
Pašalpa skiriama šeimai, kurios pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (135 Lt ), jeigu šeima atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-04-17 nutarime Nr. 441 "Dėl Socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" numatomus reikalavimus. Pašalpa skiriama 3 mėnesiams. Dydis priklauso nuo šeimos pajamų. Pašalpa sudaro 90 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų šeimai ir vidutinių šeimos pajamų per mėnesį.
Dėl socialinės pašalpos skyrimo konsultuojama tel.: 2 75 00 33 ir 2 75 26 38.

· Pašalpa šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų
Šeimai, auginančiai tris vaikus mokama 1 MGL dydžio (125 Lt) pašalpa per mėnesį. Pajamos šeimos nariui neturi viršyti 3 valstybės remiamų pajamų dydžio (405 Lt). Už ketvirtą ir kiekvieną paskesnį vaiką pašalpa didinama po 0,3 MGL.
Dėl pašalpos skyrimo konsultuojama tel.: 2 75 00 33 ir 2 75 26 38.

· Vaiko globos (rūpybos) pašalpa
Mokama nuo vaiko globos ar rūpybos steigimo dienos 4 MGL dydžio per mėnesį. Jei globojamas vaikas gauna našlaičio pensiją ar alimentus, mokama pašalpa, lygi skirtumui tarp 4 MGL dydžio ir gaunamos našlaičio pensijos bei gaunamų alimentų dydžio.

· Vienkartinė pašalpa gimus kūdikiui
Pašalpa skiriama motinai (tėvui) ar globėjui už kiekvieną gimusį gyvą kūdikį 6 MGL dydžio. Pašalpa mokama seniūnijoje pagal pareiškėjo įregistravimo (deklaravimo) vietą.

· Šeimos pašalpa
Skiriama motinai (tėvui) už kiekvieną nuo gimimo iki trijų metų vaiką, kai motina (tėvas) neturi teisės gauti motinystės (tėvystės) pašalpos. Motinai (tėvui), dirbusiai iki vaiko gimimo, pašalpa mokama nuo to laiko, kai pasibaigia motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimas, iki vaikui sueis treji metai. Pašalpa mokama 0,75 MGL dydžio seniūnijoje pagal pareiškėjo įregistravimo (deklaravimo) vietą.

· Pašalpa tikrosios krašto apsaugos tarnybos karių (prievolininkų) vaikams
Pašalpa skiriama ir mokama motinai, 1,5 MGL dydžio per mėnesį, kai vaiko tėvas atlieka privalomąją karo tarnybą. Konsultuojama tel.: 2 75 00 33 ir 2 75 26 38.

· Pašalpa našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams įsikurti
Skiriama našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams, kurie buvo išlaikomi valstybės arba kuriems iki 18 m. buvo nustatyta globa (rūpyba). Dėl šios pašalpos skyrimo galima kreiptis iki jiems sukaks 25 metai. Pašalpos dydis - 50 MGL.
Konsultuojama tel.: 2 75 00 33.

· Laidojimo pašalpa
Pašalpa skiriama šeimos nariui ar kitam faktiškai mirusįjį laidojančiam asmeniui. Pašalpos dydis - 6 MGL, mokama seniūnijose.

· Kompensacija sergantiems cukriniu diabetu
Mokama asmenims, sergantiems cukralige ir neturintiems teisės gauti šią kompensaciją iš valstybinio socialinio draudimo lėšų. Kompensacijos dydis - 15% MGL.

·Vienkartinė pašalpa
Skiriama šeimoms, atsidūrusioms ypač sunkioje materialinėje padėtyje (skurdo, stichinės nelaimės, sunkios ligos ir kitais ekstremaliais atvejais), jei prie prašymo pateikti tai patvirtinantys dokumentai.

·Vienkartinė kompensacija asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius
Kompensacija mokama asmenims, tapusiems invalidais ar susirgusiais liga, susijusia su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, taip pat šeimoms asmenų, mirusių nuo ligos, susijusios su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius.
Konsultuojama tel.: 2 75 26 38.

·Vienkartinė pašalpa už žuvusius ar mirusius tardymo ar kalinimo metu 1940-1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius - karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius - laisvės kovų dalyvius
Pašalpas numatyta skirti asmenims, kurie kreipsis į savivaldybę pateikę reikalingus dokumentus iki 2003-12-31.
Konsultuojama tel.: 2 75 26 38.

·Kompensacija už komunalines paslaugas
Kompensacija skiriama I, II grupės invalidams, kurie augina vaikus iki 16 metų (besimokančius iki 18 m.) ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų 0,2 MGL dydžio per mėnesį.
Konsultuojama tel.: 2 75 26 38.

·Specialių lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija
Kompensacija skiriama I, II, III grupės invalidams, neapdraustiesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, jeigu jie patys gali vairuoti lengvuosius automobilius. Kompensacija mokama vieną kartą per 6 metus iki 32 MGL dydžio.
Konsultuojama tel.: 2 75 50 62.

·Šalpos (socialinės) pensijos bei kompensacijos
- socialinė pensija, paskirta iki 1995-01-01;
- šalpos pensija I,II,III grupės invalidams;
- šalpos pensija vaikui invalidui iki 16 metų;
- šalpos pensija daugiavaikei motinai;
- šalpos pensija už vaiko invalido slaugą;
- šalpos pensija už I grupės invalido nuo vaikystės slaugą;
- šalpos pensija slaugiusiam invalidą (sukakusiam pensinį amžių);
- kompensacija daugiavaikei motinai;
- transporto išlaidų kompensacija;
- išmoka laidojusiems asmenims;
- slaugos pašalpa;
- kompensacija už vaiko invalido ir I, II grupės invalido nuo vaikystės slaugą.
Konsultuojama tel.: 2 75 50 62.

· Gyvenamųjų patalpų šildymo išlaidų ir išlaidų šaltam vandeniui kompensacijos
Skyrius organizuoja pažymų apie šeimos pajamas išdavimą (skaičiuoja pajamas ir tvirtina pažymas) dėl gyvenamųjų patalpų šildymo išlaidų ir išlaidų šaltam vandeniui kompensacijų skyrimo.

2. TEIKIA ŠIAS PASLAUGAS:

· Konsultuoja, teikia informaciją rajono gyventojams socialinės rūpybos klausimais.
· Organizuoja paslaugų teikimą pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims jų namuose.
· Organizuoja vienišų invalidų ir senelių globą ir slaugą.
· Rengia ir teikia teismui dokumentus dėl globos ar rūpybos nustatymo. Prižiūri ir kontroliuoja kaip globėjai bei rūpintojai atlieka savo pareigas.
· Teikia specialaus transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu bei individualiu transportu.
· Aprūpina kompensacine technika suaugusiuosius ir vaikus su negalia pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų rekomendacijas (forma Nr. 027/a).
· Organizuoja pagyvenusių ir neįgalių asmenų apgyvendinimą bendro tipo ir psichoneurologiniuose pensionatuose.
· Organizuoja būsto ir aplinkos pritaikymo paslaugas neįgaliesiems.
· Asmenims, grįžusiems iš Pataisos reikalų departamento įstaigų, ir neturintiems pasų ar juos atstojančių tapatybę patvirtinančių dokumentų, išduoda laikinuosius asmens pažymėjimus.

3. KITOS FUNKCIJOS

·Rengia ir įgyvendina invalidų socialinės integracijos programas;
·Analizuoja vaikų, šeimų, našlaičių, turinčių socialinių problemų, poreikius ir teikia jiems socialinę paramą;
·Analizuoja rizikos grupės asmenų socialines problemas, poreikius, teikia jiems socialinę paramą;
·Dalyvauja organizuojant mažas pajamas turinčių šeimų moksleivių nemokamą maitinimą. Konsultuoja šiais klausimais tėvus ir mokyklų vadovus tel.: 2 75 26 38;
·Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos invalidų integracijos įstatymo 19 str. gina dirbančių invalidų interesus (kai darbdavys savo iniciatyva nori atleisti iš darbo invalidą nesant šio asmens kaltės).
· Rengia socialinių paslaugų teikimo programas;
· Nagrinėja gyventojų prašymus, skundus. Kiekvieną darbo dieną, be pietų pertraukos priima lankytojus.
· Išduoda specialius pažymėjimus asmenims, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 dienomis vykdytos agresijos bei su ja susijusių įvykių žuvusių per šią agresiją šeimoms.
· Išduoda pažymėjimus asmenims, gaunantiems socialinę (šalpos) pensiją.