Finansinių ataskaitų rinkiniai

Privatizavimo fondo ataskaita už 2011 m.  

Privatizavimo fondo veiklos rezultatų ataskaita už 2011m. 

Privatizavimo fondo finansinės būklės atsakaita už 2011m.

Aiškinamasis raštas

2012-05-25

 

Savivaldybės iždo 2012 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės buklės ataskaita 2012-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2012-03-31

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2012-05-21

 

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) finansinės ataskaitos už 2012 m. I ketvirtį

Finansavimo sumos pgl.šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokičiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2012-04-20

 Vilniaus rajono savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) finansinės ataskaitos už 2011 m.

5 vsafas antras priedas

8 vsafas priedai

17 vsafas priedai

25 vsafas priedai

Finansavimo sumos pgl.šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokičiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos pgl.šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokičiai per ataskaitinį laikotarpį 2011-09-30

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 2011-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita 2011-09-30

2012-04-20

Vilniaus rajono savivaldybės iždo 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2011.12.31

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2011.12.3

KITOS PAJAMOS 2011.12.31

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2011.12.31

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 2011.12.31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2011.12.31

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL SALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIUS 2011.12.31

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2011

2011 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

17 VSAFAS FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI 2011.12.31

9 VSAFAS MOKESCIU IR SOCIALINIU IMOKU PAJAMOS 2011.12.31

2012-04-20

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2011 m. gruodžio 31 d. metines finansines ataskaitas

 

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

KITOS PAJAMOS

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ  LAIKOTARPIO PABAIGOJE

VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ, KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2012-04-20

 

Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys už 2011 m. I-III ketvirčius

Finansinės buklės ataskaita 2011-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2011-09-30

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2011-11-07

Privatizavimo fondo ataskaitas už 9 mėnesius

Privatizavimo fondo finansinės būklės atsakaita už 2011m  9 mėn.

Privatizavimo fondo veiklos rezultatų ataskaita už 2011 m 9 mėn.

priedas20 standarto privatizavimo fondas už 2011 m 9 mėn.

 

2011-11-07

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) finansinės ataskaitos už 2011 m. 9 mėn.

Finansavimo sumos pgl.šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokičiai per ataskaitinį laikotarpį 2011-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2011-09-30

Finansinės buklės ataskaita 2011-09-30

2011-11-05

Administracijos finansinių ataskaitų rinkinys už 2011 m.III ketvirtį

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės buklės ataskaita

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Veiklos rezultatų ataskaita

2011-11-02

 

Privatizavimo fondo ataskaita už 2011 m I pusmetį

Privatizavimo fondo finansinės būklės atsakaita už 2011m  6 mėn.

Privatizavimo fondo veiklos rezultatų ataskaita už 2011 m 6 mėn.

priedas20 standarto privatizavimo fondas už 2011 m 6 mėn.

2011-09-06

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) finansinės ataskaitos už 2011 m. I pusmetį

Finansavimo sumos pgl.šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokičiai per ataskaitinį laikotarpį 2011-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2011-06-30

Finansinės buklės ataskaita 2011-06-30

 

2011-09-06

Administracijos finansinių ataskaitų rinkinys už 2011 m. I pusmetį.

 Finansinės buklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

 

Iždo finansinių ataskaitų rinkinys už 2011 m. I pusmetį

 Finansinės buklės ataskaita 2011-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2011-06-30

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2011-08-30

Administracijos finansinių ataskaitų rinkinys už 2010 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2010-12-31

Finansinės buklės ataskaita 2010-12-31

Finansinės būklės ataskaita metų pradžioje

Finansavimo sumos pgl.šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos  

Finansavimo sumų likučiai

2010 m. informacija pagal veiklos segmentus 

Aiškinamasis raštas

Atsargų vertė pagal grupes

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis

Informacija apie kai kurias trumpalaikės mokėtinas sumas

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Kitos pajamos

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai per 2010 m. laikotarpį 

Perėjimo nuo aksčiau taikytos politikos prie VSAFAS poveikis

Pinigų srautų ataskaita

2011-07-13

Privatizavimo fondo ataskaita už 2010 m. 

Privatizavimo fondo veiklos rezultatų ataskaita už 2010m.

Privatizavimo fondo finansinės būklės atsakaita už 2010m.

Aiškinamasis raštas

Akcijų paketų vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį 2010 m.

2011-07-12

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) finansinės ataskaitos už 2010 m.

Finansavimo sumos pgl.šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokičiai per ataskaitinį laikotarpį 2010-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2010-12-31

Finansinės buklės ataskaita 2010-12-31

2011-07-12

 Vilniaus rajono savivaldybės iždo 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita 2010 m. gruodžio 31 d.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2010 m. gruodžio 31 d.

 Veiklos rezultatų ataskaita 2010 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 2010 m. gruodžio 31 d.

Aiškinamasis raštas

Finansinis turtas ir  finansiniai įsipareigojimai 2010 m. gruodžio 31 d.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį  laikotarpį  2010 m. gruodžio 31 d.

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos 2010 m. gruodžio 31 d.

Kitos pajamos 2010 m. gruodžio 31 d.

2010 m. informacija pagal veiklos segmentus

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos  2010 m. gruodžio 31 d.

Patikslinta finansinės būklės ataskaita 2011 m. sausio 1 d.

Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikis mokesčių ir išteklių fondų pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai informacijai

2011-07-12

Administracijos finansinių ataskaitų rinkinys už 2011 m.I ketvirtį

Finansinės būklės ataskaita 2011 m . kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius ir kitus subjektus

Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Iždo finansinių ataskaitų rinkinys už 2011 m.I ketvirtį
                         

Finansinės būklės ataskaita 2011 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Privatizavimo fondo ataskaita už 2011 m. I ketv. 

Privatizavimo fondo veiklos rezultatų ataskaita už 2011m I ketv

Privatizavimo fondo finansinės būklės atsakaita už 2011m  I ketv.

 

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) finansinės ataskaitos už 2011 m. I ketv.

Finansavimo sumos pg.šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokičiai per ataskaitinį laikotarpį 2011-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2011-03-31

Finansinės buklės ataskaita 2011-03-31

 

2011-06-29

 Administracijos finansinių ataskaitų rinkinys už 2010 m.I ketvirtį

Finansinės būklės ataskaita 2010 m . sausio 1 d.

Finansinės būklės ataskaita 2010 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius ir kitus subjektus

Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

Iždo finansinių ataskaitų rinkinys už 2010 m.I ketvirtį
                         

Finansinės būklės ataskaita 2010 m. sausio 1 d.

Finansinės būklės ataskaita 2010 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius ir kitus subjektus

Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

Administracijos finansinių ataskaitų rinkinys už 2010 m. I pusm. 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius ir kitus subjektus

Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir ju pokičiai per ataskaitinį laikotarpį

 

Iždo finansinių ataskaitų rinkinys už 2010 m. I pusm. 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius ir kitus subjektus

Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir ju pokičiai per ataskaitinį laikotarpį

 

2010-08-06

Privatizavimo fondo ataskaita už 2010 m. I pusm. 

Privatizavimo fondo veiklos rezultatų ataskaita už 2010m II ketv

Privatizavimo fondo finansinės būklės atsakaita už 2010m  II ketv.

Aiškinamasis raštas prie Privatizavimo fondo 2010m II ketv. ataskaito

 

2010-09-22

Administracijos finansinių ataskaitų rinkinys už 2010 m. I-III ketvirčius

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius ir kitus subjektus

Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir ju pokičiai per ataskaitinį laikotarpį

Iždo finansinių ataskaitų rinkinys už 2010 m. I -III ketvirčius

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius ir kitus subjektus

Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir ju pokičiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita 2010-01-01


     2010-11-10                  

 

Privatizavimo fondo ataskaita už 2010 m. 9 mėn.

Privatizavimo fondo veiklos rezultatų ataskaita už 2010m. 9 mėn.

Privatizavimo fondo finansinės būklės atsakaita už 2010 m. 9 mėn.

Aiškinamasis raštas prie Privatizavimo fondo 2010 m. 9 mėn.

2010-11-15

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas