1.19 Konsultavimas ir suderinimas vykdant Kaimo plėtros projektus
 

Paslaugos grupė

Asmenų aptarnavimas (konsultavimas)

Paslaugos aprašymas

Gyventojų norinčių dalyvauti tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirųjų tiesioginių išmokų užbaltąjį cukrų, paramos už braškes ir avietes, skirtas perdirbti, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ bei „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ konsultavimas ir paraiškų priėmimas.

Aprašymas interesantui

IŠMOKŲ AKTUALIOS DATOS

•                    Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

•                    Atskirųjų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų,

•                    Paramos už braškes ir avietes, skirtas perdirbti,

•                    Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonių:

S                   „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra        kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves"

S                   „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos"

S                   „Natūra 2000 išmokos"

S                   „Agrarinės aplinkosaugos išmokos"

Aktualios datos visoms priemonėms / programoms / paramos schemoms

•                    Ganyklos arba pievos, taip pat daugiametės ganyklos arba pievos iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. turi būti bent kartą nuganytos arba ne rečiau kaip kartą per metus (iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d.) nušienautos.

Šienas ar žalioji masė ganyklose arba pievose, taip pat daugiametėse ganyklose arba pievose turi būti sutvarkyta (pareiškėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonėse, turi laikytis šioms priemonėms nustatytų šienavimo / ganymo terminų).

•                    Juodąjį pūdymą iki kiekvienų metų lapkričio 1 d. būtina apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais (ši nuostata    netaikoma    Lietuvos   kaimo   plėtros   2007-2013   metų   programos   priemonės   „Agrarinės aplinkosaugos  išmokos"  programos „Ekologinis  ūkininkavimas" apsauginėse juostose  deklaruojamuose juodojo pūdymo plotuose).

•                    Atnaujinti valdos registracijos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

•                    Pakeisti paraiškos pirmajame lape nurodytus duomenis galima nuo paraiškos pateikimo iki lėšų pervedimo

dienos.

•                    Atsisakyti paramos už visą paraišką arba jos dalį galima nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos (sankcijos netaikomos, jei iki paramos atsisakymo pareiškėjas nebuvo informuotas apie planuojamą patikrą vietoje,  paraiškoje aptiktas klaidas, jei informacija apie esančias paraiškoje klaidas nebuvo paskelbta

Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau -Agentūra) informaciniame portale).

•                    Pareiškėjas apie nuo jo valios nepriklausančias aplinkybes, dėl kurių negali įvykdyti išmokoms gauti nustatytų reikalavimų, privalo Agentūrai pranešti raštu per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai atsiranda tokia galimybė, kartu pateikdamas tas aplinkybes įrodančius dokumentus.

•                    Pareiškėjas  yra   laikomas  informuotu   apie  paraiškoje  esančias  klaidas  po  5   kalendorinių  dienų   nuo informacijos atsiradimo Agentūros informaciniame portale (https://portal.nma.lt), išskyrus atvejus, kai jis,

nepraėjus minėtam terminui, buvo informuotas kitais būdais (pvz., raštu, elektroniniu paštu, trumpąja žinute mobiliuoju telefonu).

Parama už braškes ir avietes, skirtas perdirbti

•                    Paraišką su  nurodytais duomenimis apie auginamų perdirbti skirtų braškių ir (arba) aviečių plotus ir pasirašytos su patvirtintu pirminiu perdirbėju arba supirkėju sudarytos braškių ir (arba) aviečių supirkimo sutarties kopiją pateikti iki einamųjų metų birželio 15 d. Pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki liepos 11 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos sumą mažinant l proc., išskyrus vėlavimo atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios (pvz.: pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai). Tokiais atvejais pareiškėjas per 10 dienų nuo tada, kai atsiranda

tokia galimybė, kartu su paraiška turi pateikti prašymą priimti pavėluotai pateiktą paraišką ir dokumentus, patvirtinančius vėlavimo priežastį.

•                    Sutarties pakeitimo / nutraukimo atveju informuoti Agentūrą apie pakeitimus ne vėliau kaip iki liepos 11 d.

•                    Informuoti  Agentūrą   apie   braškių   ir  (arba)   aviečių   pristatymą,   pateikiant   pristatymo   aktą,   per  30 kalendorinių dienų nuo braškių ir (arba) aviečių pristatymo supirkėjui arba pirminiam perdirbėjui dienos.

 Svarbios datos atitinkamoms Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metu programos priemonėms

Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves (MPŪV)

•                    Mažiausiai 5 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal priemonę MPŪV (arba bent 3 metus, jei po to galutinai nutraukiama   žemės   ūkio   veikla)   nepateikus   paraiškos,   pateikti   Agentūrai   dokumentus,   įrodančius ūkininkavimo faktą, ir nurodyti paraiškos nepateikimo priežastį - iki deklaravimo metų pabaigos.

•                    Prekinės žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentų kopijas Agentūrai pateikti ne vėliau kaip iki ateinančių metų balandžio 15 d. (tik juridiniams asmenims).

Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos

•                    Pareiškėjai, kurių valdose draudžiama naudoti trąšas, pesticidus ar kalkinti žemės ūkio naudmenas, prival

o    turėti ir įgyvendinti tręšimo planus arba pildyti valdoje naudotų organinių trąšų apskaitos žurnalą; o    pildyti valdoje naudotų mineralinių trąšų apskaitos žurnalą;

o    pildyti profesionaliajam arba neprofesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų, kurie buvo naudoti ūkyje, apskaitos žurnalą.

•                    Šie dokumentai turi būti užpildyti iki birželio l d. ir privalo būti saugojami visą įsipareigojimų laikotarpį.

Agentūros vykdomų patikrų ūkyje metu  pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas šiuos bei buhalterinės apskaitos dokumentus privalo pateikti Agentūros darbuotojui.

"Agrarinės aplinkosaugos išmokos" programos „Kraštovaizdžio tvarkymas", „Ekologinis ūkininkavimas", „Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas"

•                    Nepateikus paramos paraiškos pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos" atitinkamas programas, pateikti Agentūrai dokumentus su nurodyta paraiškos nepateikimo priežastimi - iki einamųjų metų rugsėjo ld.

•                    Pareiškėjai, dalyvaujantys priemonėje „Agrarinės aplinkosaugos išmokos", prival

o    turėti ir įgyvendinti tręšimo planus arba pildyti valdoje naudotų organinių trąšų apskaitos žurnalą; o    pildyti valdoje naudotų mineralinių trąšų apskaitos žurnalą;

o    pildyti profesionaliajam arba neprofesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų, kurie buvo naudoti ūkyje, apskaitos žurnalą.

•                    Šie dokumentai turi būti užpildyti iki birželio l d. ir privalo būti saugojami visą įsipareigojimų laikotarpį.

Agentūros vykdomų patikrų ūkyje metu pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas šiuos bei buhalterinės apskaitos dokumentus privalo pateikti Agentūros darbuotojui.

Programa „Ekologinis ūkininkavimas"

•                    Pareiškėjai, norintys sertifikuoti ekologinę gamybą,  paraišką turi pateikti iki einamųjų metų gegužės 15 d. Nepateikusieji paraiškos sertifikavimo įstaigai ne vėliau kaip iki birželio 15 d. turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodomos svarios paraiškų nepateikimo iki einamųjų metų gegužės 15 d. priežastys.

Sertifikavimo įstaiga sprendžia, ar pavėluotai pateikusiems paraiškas ūkio subjektams sertifikuoti ekologinę gamybą. Po birželio 15 d. pareiškėjų paraiškos ekologinei gamybai sertifikuoti nepriimamos

•                    Ne vėliau kaip iki ateinančių metų gegužės 15 d. pateikti Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita", kurioje turi būti pateikta informacija apie realizuotą produkciją.

Programa „Kraštovaizdžio tvarkymas"

Veikla „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas"

•                    Šienavimą pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d.; gyvulius pradėti ganyti ne anksčiau kaip birželio 15 d.

•                    Pievas nuganyti ir (ar) nušienauti, išvežti nušienautą žolę iki rugsėjo 30 d. (nušienautą susmulkintą žolę paskleisti draudžiama).

Veikla „Šiapynių tvarkymas"

•                    Gyvulius pradėti ganyti ne anksčiau kaip liepos l d. (ganant gyvulius, jų tankis nuo liepos l iki rugpjūčio l d.

neturi būti didesnis kaip l SG/ha). Šienavimą pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d.

•                    Šlapynes nuganyti ir (ar) nušienauti, išvežti nušienautą žolę ir iškirstus krūmus iki kitų metų kovo l d. (nušienautą susmulkintą žolę paskleisti draudžiama).

Veikla „Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose"

•                    Šienauti pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d.

•                    Nuganyti ir (ar) nušienauti, nušienautą žolę išvežti iki rugsėjo 30 d. Nenuganyta žolė turi būti nušienauta (nušienautą susmulkintą žolę paskleisti draudžiama).

•                    Ganymą pradėti ne anksčiau kaip nuo birželio 15 d.

Veikla „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje"

•                    Ariamąją žemę, verčiamą į daugiametę pievą, pirmaisiais metais apsėti daugiamečių žolių mišiniu iki liepos ld.

•                    Šienauti pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d.

•                    Nuganyti ir (ar) nušienauti, nušienautą žolę išvežti iki rugsėjo 30 d. Nenuganyta žolė turi būti nušienauta (nušienautą susmulkintą žolę paskleisti draudžiama).

•                    Ganymą pradėti ne anksčiau kaip nuo birželio 15 d.

Veikla „Ražienų laukai per žiemų"

•                    Nupjovus ražienoms tinkamus augalus, laukus palikti nesuartus iki kitų metų kovo l d.

•                    Atlikti lengvą paviršiaus kultivavimą (atlikus kultivavimo darbus turi aiškiai matytis ražienos) iki rugsėjo 30 d.

Veikla „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje"

•                    Liepos-rugpjūčio arba balandžio-gegužės mėn. įsėti medingųjų augalų mišinio, susidedančio iš ne mažiau kaip 3 rūšių medingųjų augalų.

•                    Vėlyvam žydėjimui stimuliuoti ne vėliau kaip iki liepos l d. nupjauti pusę ploto, o ne vėliau kaip iki rugsėjo 30d. nupjauti visą plotą. Nupjautą žolę būtina išvežti iki rugsėjo 30 d.

•                    Medingojo mišinio plotuose nuo rugsėjo 15 d. gali būti ganomi gyvuliai.

Veikla „Kraštovaizdžio elementu valdoje (gyvatvorių) tvarkymas"

•                    Per vegetacijos laikotarpį nuo liepos 31 d. gyvatvorė turi būti periodiškai karpoma ir prižiūrima, palaikant tvarkingą gyvatvorės formą.

Veikla „Melioracijos griovių tvarkymas"

•                    Nušienauti melioracijos griovių šlaitus kartą per metus - pradėti šienavimą ne anksčiau kaip liepos 15 d. ir baigti rugsėjo 30 d. Žolė negali būti tolygiai paskleista melioracijos griovių šlaituose.

•                    Iškirsti krūmus nuo melioracijos griovių šlaitų iki rugsėjo 30 d.

•                    Nušienautą žolę ir iškirstus krūmus išvežti iki rugsėjo 30 d.

Programa „Rizikos" vandens telkinių būklės gerinimas"

•                    Ariamojoje žemėje pirmaisiais metais įsėti daugiametes žoles iki liepos l d.

•                    Antraisiais ir vėlesniais metais po išėjimo pirmąją žolę nupjauti ir ją išvežti iki rugpjūčio l d. Antrąjį žolės pjovimą pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., šienavimą baigti ne vėliau kaip rugsėjo 30 d.

•                    Antrosios  pjūties žolę  išvežti  iki  rugsėjo 30 d. Visais atvejais  nušienautą susmulkintą žolę  paskleisti draudžiama.

Paraiškų administravimo procesas

Seniūnija /savivaldybės Žemės ūkio skyrius / deklaravimas savarankiškai http://paseliai2011. vic.It Paraiškų priėmimas

•                    Nuo balandžio 4 iki birželio 15 d.

•                    Pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki liepos 11 d.

Dokumentų priėmimas

•                    Prašymas dėl duomenų keitimo priimamas nuo paraiškos pateikimo iki liepos 11 d.

•                    Prašymas dėl paraiškos išregistravimo priimamas nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos.

•                    Prašymas  dėl  pirmo  lapo  duomenų  keitimo  priimamas  nuo  paraiškos  pateikimo  iki  lėšų  pervedimo

pareiškėjui dienos.

•                    Sėklos sertifikatas arba Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduota pažyma, kurioje nurodytas lubinų sėklose esantis karčiųjų sėklų kiekis procentais, priimami nuo balandžio 4 iki liepos 11 d. seniūnijose arba nuo 2011 m. balandžio 4 iki rugsėjo 15 d. pateikiami Agentūrai. Tais atvejais, kai yra pasėta savo ūkyje išauginta lubinų sėkla, reikia pateikti sėklos sertifikatą ar pažymos kopiją. Jei pasėta pirkta sėkla, reikalingi ir saldžiųjų lubinų veislių sėklos pirkimo patvirtinimo dokumentai bei jų kopijos.

•                    Pavėluotai   pateikti  dokumentai  priimami  iki  2011  m.  spalio  10  d.   Pareiškėjas,   nepateikęs  nurodytų dokumentų nustatytais terminais, vėliausiai iki 2011 m. spalio 10 d. raštu informuoja Agentūrą apie dokumentų nepateikimo priežastis ir pateikdamas prašymą atsisako susietųjų išmokų už saldžiųjų lubinų plotą. Po 2011 m. spalio 10 d. pateikti prašymai neadministruojami.

Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita" turi būti pateikta iki kitų metų gegužės 15 d.

•                    Produkcijos realizavimo dokumentų kopijos priimamos iki kitų metų balandžio 15 d. (Šiuos dokumentus

teikia tik juridiniai asmenys, deklaravę pievas ir ganyklas mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse).

Paraiškų administravimo procesas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Paraiškose deklaruotų duomenų sutikrinimas (tarpusavyje ir su atitinkamais duomenų registrais / duomenų bazėmis neatitikimams nustatyti)

•                    Po paraiškų priėmimo - periodiškai.

Paraiškos vertinimas

•                    Paraiškų duomenų sutikrinimo metu nustatytų neatitikimų nagrinėjimas

•                    Kontrolinio žemės sklypo ploto neteisingo deklaravimo atvejų nagrinėjimas

•                    Patikrinimų vietoje duomenų suvedimo ir / ar nuotolinių patikrų rezultatų patikrinimas ir patvirtinimas

•                    Patikrų vietoje užsakymas

S Paraiškos vertinimo terminas yra 2 mėnesiai, neįskaitant pareiškėjų atsakymų j išsiųstus pranešimus laukimo ir patikros vietoje rezultatų gavimo laiko, tačiau byla turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip iki ateinančių metų balandžio 15 d.

S Paramos pagal schemą „Parama už braškes ir avietes, skirtas perdirbti" paraiška turi būti įvertinta iki ateinančių metų balandžio 15 d.

•                    Paraiškų, kurios yra pateiktos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos

priemones, vertinimas:

S „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves" turi būti baigtos administruoti iki ateinančių metų balandžio 15 d., o paraiškos, prie kurių turi būti teikiami ir produkcijos realizavimo dokumentai, - iki ateinančių metų birželio 30 d.

S „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos" - iki ateinančių metų balandžio 15 d.

S  „Natūra 2000 išmokos" - iki ateinančių metų balandžio 15 d.

S   „Agrarinės aplinkosaugos išmokos" programos:

>                   Pagal programą „Ekologinis ūkininkavimas" - iki ateinančių metų birželio 30 d.

>                   Pagal programas „Kraštovaizdžio tvarkymas" ir „Rizikos" vandens telkinių gerinimas" – iki ateinančių metų birželio 30 d.

Pastaba. Paraiškos, kurios iki nurodytų terminų negali būti baigtos administruoti dėl pareiškėjo ar kitų institucijų kaltės, gali būti baigiamos administruoti ir vėliau.

Užklausimų pareiškėjams siuntimas

•                    Dėl duomenų patikslinimo, duomenų neatitikimo, asmens duomenų patikslinimo - nuolat, per visą paraiškų administravimo laikotarpį.

Gautų pareiškėjų dokumentų užregistravimas (dėl paraiškų duomenų keitimo, pareiškėjų atsakymai į siųstus pranešimus, kiti pareiškėjų pateikti papildomi dokumentai)

•                    Dokumentai paraiškų administravimo sistemoje užregistruojami per 10 darbo dienų.

Bylos nagrinėjimo patvirtinimas

•                    II vertintojas peržiūri l vertintojo įvertintą bylą per 20 darbo dienų.

Avansinės išmokos apskaičiavimas

•                    Nuo einamųjų metų spalio 15 iki lapkričio 30 d.

•                    Avansinės išmokos apskaičiuojamos tik įvertintoms paraiškoms, t. y. toms paraiškoms, kuriose visi nustatyti neatitikimai   išnagrinėti,   suadministruoti   visi   iš   pareiškėjo   gauti   dokumentai,   patvirtinti   visų   atliktų

patikrinimų vietoje rezultatai. Šios išmokos gali būti mokamos tik tuomet, jei tam pritaria Europos Komisija, atsižvelgusi į tai, kad dėl išskirtinių sąlygų ūkininkai patyrę didelių finansinių sunkumų.

Galutinės išmokos apskaičiavimas

•                    Pirmą kartą išmokos apskaičiuojamos iki einamųjų metų gruodžio l d., vėliau išmokos apskaičiuojamos periodiškai, įvertinus paraiškas.

•                    Išmokos apskaičiuojamos tik įvertintoms  paraiškoms,  t.  y.  toms  paraiškoms,  kurioms  išnagrinėti visiparaiškoje nustatyti neatitikimai išnagrinėti, suadministruoti visi iš pareiškėjo gauti dokumentai, patvirtintivisų atliktų patikrinimų vietoje rezultatai.

Informacijos apie išmokos dydį ir / ar pritaikytas sankcijas siuntimas / teikimas pareiškėjui

•                    Informaciniame portale - iš karto patvirtinus paraišką mokėjimui.

•                    Trumpąja žinute, elektroniniu paštu - per parą patvirtinus paraišką mokėjimui.

•                    Paštu - patvirtinus paraišką mokėjimui ir parengus informacinį pranešimą.

Pastaba. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms gali būti nustatomi ilgesni paraiškų administravimo terminai.

Paslaugos patvirtinimo, atnaujinimo data

2011-02-09

Paslaugos suteikimo trukmė

2011 m. nuo balandžio 1 d. iki birželio 15 d.

Pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos nuo  2011 m. birželio 16 d. iki liepos 10 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos sumą mažinant 1 proc., išskyrus vėlavimo atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios (pvz.: pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai).

Paslaugos gavėjas

Fiziniai/juridiniai asmenis

Atsakingas padalinys

 Seniūnija

Paslaugos vadovas

 Seniūnas

Paslaugos administratorius

Vyresn. specialistė

Reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės 2011 m. taisyklių patvirtinimo 2011 m. kovo 10 d. Nr. 3D-192

Prašymo forma

 

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas