Aplinkos apsauga

MES UŽ ŠVARESNĘ APLINKĄ MŪSŲ ATEITIES KARTOMS                            

 

Atliekų tvarkymo įstatyme nustatyta, kad už komunalinių atliekų tvarkymo organizavimą atsakingos savivaldybės.

Vilniaus rajono savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 2 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2000, Nr. 53) 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 31 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 92 punktu ir įgyvendindama 2008 m. gruodžio 19 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-408 patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planą 2009-2018 m., Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T3-301 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių ir Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ ir 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T3-507, įvedė rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nuo 2012 m. gegužės 1 d. (Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos sprendimus galite rasti: www.vilniaus-r.lt → teisinė informacija → tarybos sprendimai).

Tai yra privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas pagal nekilnojamo turto paskirtį ir nekilnojamojo turto plotą. Mokėjimo pranešimas bus pateiktas vietinės rinkliavos mokėtojams pagal Registrų centro duomenų bazėje nurodytą adresą.

Rinkliavos mokestis apskaičiuojamas pagal nekilnojamojo turto plotą. Gyvenamojo nekilnojamojo turto atveju rinkliava sudaro 16 Lt už 100 m². Minimalus vieno būsto mokestis 7 Lt, maksimalus vieno būsto mokestis 20 Lt.

Remdamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 2 ir 31 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų surinkimą, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, vykdė UAB Nemenčinės komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“, UAB „Švarus miestas“, UAB „A.S.A. Vilnius“ įmonės, kurios turėjo pasirašiusios sutartis su Vilniaus rajono savivaldybės administracija. Sutartys, pasirašytos su šiomis įmonėmis, nuo 2012 m. gegužės 1 d. neteko galios, o dėl sutarčių, sudarytų su  kitomis įmonėmis, nutraukimo sąlygų reikia kreiptis į jas tiesiogiai. Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T3-447 „Dėl pavedimo eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą“, nuo 2012 m. gegužės 1 d. atliekų surinkimą ir transportavimą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje atlieka UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir UAB „Nemėžio komunalininkas“.  

Įvedant rinkliavą buvo atkreiptas dėmesys į faktą, kad tik 66 procentai gyventojų Vilniaus rajono savivaldybėje savo atliekas iki šiol tvarkė sąžiningai ir teisingai - sudarydami sutartis su atliekų tvarkymo operatoriumi bei mokėdami sutartinius mokesčius už atliekų tvarkymą, o kita dalis gyventojų savo atliekas metė į tuos pačius bendruosius konteinerius, tačiau nesudarydavo sutarčių ir nemokėjo jokių mokesčių operatoriui už atliekų tvarkymą. Nemažai gyventojų (ypač kaimo vietovių) rinkosi jiems tinkamiausią ir nieko nekainuojantį tvarkymo būdą - vertė atliekas kur pakliuvo, užkasdavo arba degindavo.

Lygiagrečiai priimtas lengvatų įvedimo sprendimas, pagal kurį žmonės gali gauti lengvatas ir taip sumažinti savo išlaidas atliekoms tvarkyti.

Vilniaus rajono gyventojus raginame rūšiuoti komunalines atliekas, atskiriant ne tik stiklą, plastmasę ir popierių, bet ir biologiškai skaidžias atliekas, kurios, kaip žinia, sudaro daugiau negu 40 % visų komunalinių atliekų. Vadinasi, norėdami sumažinti atliekų tvarkymo kainą, atliekas privalome rūšiuoti jau šiandien.

Per metus vienam Lietuvos gyventojui tenka apie 361 kg buitinių atliekų (2009 m.). Jas sudaro organinės bei maisto atliekos, popierius, kartonas, plastmasė, stiklas, spalvotieji ir juodieji metalai ir kitos medžiagos. Šios atliekos turi būti rūšiuojamos, nes, jas perdirbus, gaunamos naujos žaliavos.

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nėra naujas mokestis Lietuvoje. Stebint ir analizuojant įvairių savivaldybių praktiką, yra pastebima, kad sumažėjo piktybiško šiukšlinimo atvejų, savivaldybės sulaukė gyventojų palaikymo dėl to, kad buvo atkurtas teisingumo principas ir sukurtas atliekų tvarkymo bei kontrolės mechanizmas. Tikimės, kad Vilniaus rajono savivaldybės gyventojai irgi bus geranoriškai nusiteikę naujos rinkliavos atžvilgiu.

Spaudoje pasirodo straipsnių, kuriuose pateikiama netiksli informacija apie vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą. Norime informuoti Vilniaus rajono gyventojus, kad dėl tikslios informacijos kreiptųsi tiesiogiai į atsakingus Vilniaus rajono savivaldybės darbuotojus:

Atliekų išvežimo bei papildomų konteinerių užsakymo klausimais (priklausomai nuo seniūnijos): UAB  „Nemenčinės komunalininkas“, tel: (8-5) 2381 157, UAB „Nemėžio komunalininkas“, tel: (8-5) 2350 978, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė Anžela Stankevič, tel (8-5) 275 5073.

Lengvatų, mokėjimo pranešimo klausimais:

Vilniaus rajono savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistai Jolanta Volodko ir Miroslav Dvinel tel: (8-5) 2730 585. Priėmimo dienos: antradienis nuo 14:00 iki 17:00 ir trečiadienis nuo 9:00 iki 12:00 val., 213 kab.

SVARBU ŽINOTI:

Gyventojai už mokamą rinkliavą naudojasi regionine komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Jie aprūpinami konteineriais bei turi galimybes naudotis atliekoms rūšiuoti skirtomis konteinerinėmis aikštelėmis.

Šiukšlių išvežimo grafikas skelbiamas Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.vilniaus-r.lt/index.php?id=79, komunalinių įmonių interneto tinklalapiuose ir seniūnijų skelbimų lentose.

Šiuo metu tikslinamas rinkliavos mokėtojų registras, kad būtų išvengta netikslumų siunčiant naujus mokestinius pranešimus. Gavus rinkliavos už komunalinių atliekų mokėjimo pranešimą ir pastebėjus jame netikslumų, prašome kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus specialistus Jolantą Volodko ir Miroslavą Dvinelį.

 

2012-06-07

 

2012 m. gegužės 25 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-220

2012-06-07

 

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas

  Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai

2012-04-30

   

                                  

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas